Akreditovani u Srbiji i Crnoj Gori

Onlajn seminari

Naši seminari se odlikuju visokim kvalitetom i u potpunosti su prilagođeni svim standardima onlajn učenja.  

VEĆ OD

1.800 RSD/15 €

Hoćete da savladate programe stručnog usavršavanja?

Potrebno Vam je da ti programi jačaju profesionalne kapacitete, naročito u oblasti unapređivanja digitalnih kompetencija učenika i nastavnika i upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija u realizaciji obrazovno-vaspitnog procesa?

Želite da razvijete kompetencije za uže stručnu oblast?

Voleli biste da savladate program stručnog usavršavanja u vreme kada to Vama odgovara?

Na pravom ste mestu!

Mi nudimo kvalitetne akreditovane seminare u Srbiji i Crnoj Gori!

Zašto da izaberete naše seminare?

Visok kvalitet

Iskustvo i praksa

Akreditacija

Da budemo precizniji

Preko dve hiljade nastavnika je u proteklih dvanaest godina uspešno savladalo sadržaje naših programa stručnog usavršavanja. Analizom evaluacionih upitnika ustanovili smo da su imali pozitivne stavove prema ovim programima, kao i da su ih ocenili uspešnim u celini.

Osim što smo svoja iskustva, vezana za interaktivne obrazovne softvere i veb portale za pripremu i realizaciju nastave prezentovali na naučnim skupovima i publikovali kao stručne i naučne radove u časopisima od nacionalnog značaja, nastojali smo da veštine koje se stiču na ovim seminarima primenjujemo u svakodnevnom radu sa svojim učenicima. Rezultat ovakvog rada su brojne nagrade na različitim konkursima. Ove nagrade predstavljaju veliki podstrek i opravdanje za realizaciju naših programa stručnog usavršavanja.

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja iz Beograda odobrio je naše programe stručnog usavršavanja za školsku 2022/2023, 2023/2024. i 2024/2025. godinu. Nalaze se u oblasti opšta pitanja nastave, razvijaju kompetencije nastavnika za uže stručnu oblast i odnose se na unapređivanje digitalnih kompetencija i upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u realizaciji obrazovno-vaspitnog procesa. Od školske 2022/2023. godine naše seminare je akreditovao i Zavod za školstvo iz Podgorice. Posebno je značajno da se naši programi realizuju putem interneta.

Upoznajte se sa našim onlajn seminarima

Akreditovan u Srbiji i Crnoj Gori

Učenje u multimedijalnom 360° virtuelnom okruženju – didaktički i tehnički aspekt

Unapređivanje digitalnih kompetencija i upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u realizaciji obrazovno-vaspitnog procesa (Srbija).

Primjena informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi (Crna Gora).

Osposobljavanje nastavnika za izradu multimedijalnih 360° virtuelnih okruženja i njihovu primenu u nastavi.

Razumevanje pojma multimedijalnog 360° virtuelnog okruženja.

Razumevanje značaja tekstualnih, vizuelnih, auditivnih i audio-vizuelnih nastavnih sredstava.

Razumevanje pojma multimedijalnosti.

Razumevanje značaja primene multimedijalnih 360° virtuelnih okruženja u nastavi.

Pronalaženje 360° virtuelnih okruženja na Gugl mapama.

Izrada sferne 360° fotografije u aplikaciji Street View.

Otvaranje Panoee naloga.

Upoznavanje sa radnim okruženjem u Panoee-u.

Dodavanje sferne 360° fotografije u Panoee-u.

Dodavanje pristupnih tačaka sa tekstom, slikom, spoljnim linkom, zvučnim i video-zapisom u Panoee-u.

Dodavanje novih scena u Panoee-u.

Izrada multimedijalnog 360° virtuelnog okruženja u veb alatu Panoee.

Primena multimedijalnog 360° virtuelnog okruženja u nastavi.

 • nastavnik razredne nastave
 • nastavnik predmetne nastave – osnovna škola
 • nastavnik predmetne nastave – gimnazija
 • nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola
 • nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola
 • nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju
 • nastavnik u školi za obrazovanje odraslih
 • nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u  srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne)
 • nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne)
 • nastavnik izbornih i fakultativnih programa/predmeta

 • Pojam multimedijalnog 360° virtuelnog okruženja
 • Didaktički značaj multimedijalnog 360° virtuelnog okruženja u nastavi
 • Dostupna 360° virtuelna okruženja
 • Kako nastaje 360° virtuelno okruženje na Street View-u?
 • Izrada sferne 360° fotografije u aplikaciji Street View
 • Izrada multimedijalnog 360° virtuelnog okruženja za učenje - Panoee
 • Završni zadatak: Izrada multimedijalnog 360° virtuelnog okruženja za učenje

5/5

Akreditovan u Srbiji i Crnoj Gori

Didaktičko-metodičko modelovanje digitalnog časa

Unapređivanje digitalnih kompetencija i upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u realizaciji obrazovno-vaspitnog procesa (Srbija).

Primjena informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi (Crna Gora).

Osposobljavanje nastavnika za izradu digitalnih časova i njihovu primenu u nastavi.

Razumevanje pojma nastavnog časa.

Razlikovanje osnovnih etapa nastavnog časa.

Razumevanje osnovnih obeležja i karakteristika etapa nastavnog časa.

Razumevanje odnosa broja, redosleda i vremenskog trajanja etapa nastavnog časa.

Razumevanje strukture i metodičkih specifičnosti nastavnih časova.

Razumevanje pojma elektronskog učenja i digitalnog časa.

Razlikovanje vrsta elektronskog učenja i digitalnih časova.

Identifikovanje digitalnih alata koji mogu da se stave u službu didaktičko-metodičkog modelovanja digitalnog časa.

Izbor adekvatnih digitalnih alata za etape digitalnog časa.

Izrada digitalnih materijala za etape digitalnog časa.

Planiranje, izrada i primena digitalnog časa.

 • nastavnik razredne nastave
 • nastavnik predmetne nastave – osnovna škola
 • nastavnik predmetne nastave – gimnazija
 • nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola
 • nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola
 • nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju
 • nastavnik u školi za obrazovanje odraslih
 • nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u  srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne)
 • nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne)
 • nastavnik izbornih i fakultativnih programa/predmeta

 • Osnovne odrednice nastavnog časa
 • Etape nastavnog časa
 • Vrste, struktura i metodičke specifičnosti nastavnog časa
 • Pojam i vrste digitalnih časova
 • Tehnička strana digitalnog časa
 • Predlog digitalnih alata za realizaciju digitalnog časa
 • Izrada digitalnog časa

5/5

Akreditovan u Srbiji i Crnoj Gori

Didaktičko oblikovanje interaktivnih multimedijalnih lekcija

Unapređivanje digitalnih kompetencija i upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u realizaciji obrazovno-vaspitnog procesa (Srbija).

Primjena informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi (Crna Gora).

Osposobljavanje nastavnika za izradu interaktivnih multimedijalnih lekcija i njihovu primenu u nastavi.

Razumevanje pojma i značaja udžbenika i lekcije.

Razumevanje razvojno-formativne uloge udžbenika i lekcije.

Razumevanje uloge i značaja strukturalnih komponenti udžbenika i lekcije.

Razumevanje faktora koji utiču na proces unapređivanja kvaliteta udžbenika i lekcija.

Razumevanje pojma digitalnih udžbenika i digitalnih lekcija.

Razumevanje značaja standarda kvaliteta digitalnih udžbenika i digitalnih lecija.

Razumevanje multimedijalnosti i interaktivnosti digitalne lekcije.

Izbor multimedijalnih i interaktivnih materijala za digitalnu lekciju.

Izrada multimedijalnih i interaktivnih materijala za digitalnu lekciju.

Planiranje i izrada interaktivne multimedijalne lekcije u veb alatu Book Creator.

Primena interaktivnih multimedijalnih lekcija u nastavi.

 • nastavnik razredne nastave
 • nastavnik predmetne nastave – osnovna škola
 • nastavnik predmetne nastave – gimnazija
 • nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola
 • nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola
 • nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju
 • nastavnik u školi za obrazovanje odraslih
 • nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u  srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne)
 • nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne)
 • nastavnik izbornih i fakultativnih programa/predmeta

 • Pojam i značaj udžbenika
 • Strukturalne komponente udžbenika i lekcije
 • Standardi kvaliteta udžbenika
 • Standardi kvaliteta digitalnih udžbenika
 • Standardi kvaliteta tradicionalne i digitalne lekcije
 • Priprema slika
 • Priprema video snimaka
 • Priprema audio snimaka
 • Priprema interaktivnog materijala
 • Oblikovanje interaktivne multimedijalne lekcije - Book Creator
 • Završni zadatak: Izrada interaktivne multimedijalne lekcije

5/5

Akreditovan u Srbiji i Crnoj Gori

Digitalni poster u funkciji unapređivanja sistematizacije nastavnih sadržaja

Unapređivanje digitalnih kompetencija i upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u realizaciji obrazovno-vaspitnog procesa (Srbija).

Primjena informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi (Crna Gora).

Osposobljavanje nastavnika za izradu digitalnih postera i njihovu primenu u sistematizaciji nastavnih sadržaja.

Razumevanje pojma, značaja i funkcija sistematizacije nastavnih sadržaja.

Razlikovanje kriterijuma prema kojima se određuje vrsta sistematizacije.

Upoznavanje sa hronološkom, uzročno-posledičnom i sistematizacijom na osnovu kvaliteta.

Razumevanje svrhe sistematizacije nastavnih sadržaja.

Uočavanje položaja nastavnika i učenika tokom sistematizacije nastavnih sadržaja.

Definisanje pojmova tradicionalnog i digitalnog postera.

Razumevanje značaja tradicionalnog i digitalnog postera u nastavi i sistematizaciji nastavnih sadržaja.

Upoznavanje sa vrstama digitalnih postera.

Upoznavanje  sa pravilima za izradu digitalnog postera.

Planiranje i izrada digitalnog postera u veb alatu Canva.

Primena digitalnog postera u sistematizaciji nastavnih sadržaja.

 • nastavnik razredne nastave
 • nastavnik predmetne nastave – osnovna škola
 • nastavnik predmetne nastave – gimnazija
 • nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola
 • nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola
 • nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju
 • nastavnik u školi za obrazovanje odraslih
 • nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u  srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne)
 • nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne)
 • nastavnik izbornih i fakultativnih programa/predmeta

 • Pojam, značaj i funkcije sistematizacije nastavnih sadržaja
 • Vrste sistematizacije
 • Digitalni poster kao didaktičko sredstvo za sistematizaciju nastavnih sadržaja
 • Saveti za izradu digitalnog postera
 • Izrada digitalnog postera u veb alatu Canva
 • Završni zadatak: Izrada digitalnog postera

5/5

Termini seminara

Prijava za decembarski termin seminara je otvorena!

Oktobarski termin - ZATVORENA PRIJAVA

Početak seminara: 3. oktobar 2022. godina

Završetak seminara: 24. oktobar 2022. godina

Novembarski termin  - ZATVORENA PRIJAVA

Početak seminara: 1. novembar 2022. godina

Završetak seminara: 23. novembar 2022. godina

Decembarski termin  - OTVORENA PRIJAVA

Početak seminara: 1. decembar 2022. godina

Završetak seminara: 22. decembar 2022. godina

Oktobarski termin - ZATVORENA PRIJAVA

Početak seminara: 3. oktobar 2022. godina

Završetak seminara: 31. oktobar 2022. godina

Novembarski termin - ZATVORENA PRIJAVA

Početak seminara: 1. novembar 2022. godina

Završetak seminara: 30. novembar 2022. godina

Decembarski termin - OTVORENA PRIJAVA

Početak seminara: 1. decembar 2022. godina

Završetak seminara: 29. decembar 2022. godina

Oktobarski termin - ZATVORENA PRIJAVA

Početak seminara: 3. oktobar 2022. godina

Završetak seminara: 31. oktobar 2022. godina

Novembarski termin - ZATVORENA PRIJAVA

Početak seminara: 1. novembar 2022. godina

Završetak seminara: 30. novembar 2022. godina

Decembarski termin - OTVORENA PRIJAVA

Početak seminara: 1. decembar 2022. godina

Završetak seminara: 29. decembar 2022. godina

Oktobarski termin - ZATVORENA PRIJAVA

Početak seminara: 3. oktobar 2022. godina

Završetak seminara: 24. oktobar 2022. godina

Novembarski termin  - ZATVORENA PRIJAVA

Početak seminara: 1. novembar 2022. godina

Završetak seminara: 23. novembar 2022. godina

Decembarski termin  - OTVORENA PRIJAVA

Početak seminara: 1. decembar 2022. godina

Završetak seminara: 22. decembar 2022. godina

Do isteka ostalo još

 • 00dana
 • 00časova
 • 00minuta
 • 00sekundi

Cene naših seminara se prilagođavaju

Od početka realizacije seminara trudili smo se da iznos za kotizaciju bude što povoljniji. U skladu sa tim formirali smo četiri paketa čije cene variraju u zavisnosti od broja prijavljenih učesnika. Iznosi za kotizaciju se kreću od 1800 dinara/15 € (Srbija/Crna Gora) do 3000 dinara/15 € (Srbija/Crna Gora) i verujemo da će se većina zainteresovanih pronaći u jednom od ova četiri paketa. 

Izaberite paket i prijavite se na seminar

SEMINAR 21-30

1.800 RSD (Srb)
15 € (CG)*

SEMINAR 11-20

2.000 RSD (Srb)
17 € (CG)*

SEMINAR 6-10

2.500 RSD (Srb)
21 € (CG)*

SEMINAR 1-5

3.000 RSD (Srb)
25 € (CG)*

*Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

Kontaktirajte nas

Korpa
Scroll to Top